Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Gminy powiatu » Gmina Ludwin » Aktualności » OBWIESZCZENIE WÓJTA ...

Aktualności

RSS

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUDWIN

o wyłożeniu do publicznego wglądu: • projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ludwin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ludwin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11, art. 17 pkt 9 i 11, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073), art. 39 ust.1 pkt 2 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405) oraz uchwał Rady Gminy Ludwin: Nr XXV/142/2017 z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ludwin i Nr XXVII/160/2017 z dnia 26 maja 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ludwin -zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
• projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ludwin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
• projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ludwin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach: od 12 grudnia 2017r. do 4 stycznia 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Ludwin, w godzinach od 10°° do 14°°.
Projekt zmiany studium oraz projekt zmiany planu obejmują obszar, położony w obrębie Dratów-Kolonia.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium i w projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu 4 stycznia 2018r, o godzinie 10°° w siedzibie Urzędu Gminy Ludwin.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi i wnioski.
Uwagi należy składać na piśmie lub drogą elektroniczną do Wójta Gminy Ludwin, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2018r.

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków