Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Gminy powiatu » Gmina Ludwin » Urząd Gminy » Ogłoszenia » Ogłoszenie w sprawie ...

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.

2009-03-02 09:40:16
OGŁOSZENIE
w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowej.Stosownie do art. 37 i 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami /tekstjednolity w Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późno zm/ , § 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207 poz. 2108/
- Wójt Gminy Ludwin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Piaseczno nr 85 o pow.
0,1900 ha.
Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr LU 11/142148/4.
W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Ludwin działka ta położona jest w terenie o symbolu MR przeznaczona pod zabudowę zagrodową. Dopuszcza się realizacje na terenach MR w granicach obrysu jednostki funkcjonalnej określonej rysunkiem planu:
- zabudowy letniskowej (według warunków jak dla terenów ML),
- zabudowy mieszkaniowej niskiej (według warunków jak dla terenów MN),
- usług komercyjnych w obiektach wolnostojących (według warunków jak dla
terenów UC).
Działka zlokalizowana jest wśród terenów zabudowy zagrodowej, położona przy drodze powiatowej, asfaltowej biegnącej wzdłuż miejscowości Piaseczno.
~ Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 26 000,00 zł.- + 22 % podatek V A T /słownie: dwadzieścia sześć tysięcy + 22% podatek V AT/.
Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń.
Przetarg odbędzie się w dniu 09 kwietnia 2009r. (czwartek) o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy - sala nr 10.
Wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej należy uiścić najpóźniej na trzy dni przed dniem otwarcia przetargu / tj. do dnia 03.04.09r.l na rzecz Gminy Ludwin na, konto BS Cyców O/Ludwin nr 52819110552001 000000420006.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Organizator przetargu zawiadamia osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu,
organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone
wadium nie podlega zwrotowi.
Ludwin dn. 26.02.2009r.


Zastępca Wójta
/-/ Sławomir Czubacki


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe