Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Gminy powiatu » Gmina Ludwin » Urząd Gminy » PROGRAM "UCZEŃ NA WSI"

PROGRAM "UCZEŃ NA WSI"

Celem programu jest wyrównywanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, mieszkającymi na terenie Gminy Ludwin.
Informuje się, że gmina Ludwin wyraziła gotowość realizacji obszaru A pilotażowego programu "UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie.
Wójt Gminy Ludwin wskazał jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego - Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie do realizacji obszaru A programu" UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez oso by niepełnosprawne zamieszkujące gminę wiejską Ludwin , reprezentowany przez Kierownika Panią Wandę Podczas.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie w imieniu Gminy Ludwin będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie kosztów nauki od 01.09.2009 do 30.09.2009r.
KRYTERIA WYMAGANE DO SPEŁNIENIA:
O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:
l) posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
2) pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),
3) mieszka na terenie gminy wiejskiej, obszaru wiejskiego lub miasta do 5
tys. mieszkańców w gminie miejsko-wiejskiej.
Uwaga! W przypadku niepełnosprawnej osoby do 18 roku życia uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach obszaru A programu jest rodzic lub opiekun prawny.
Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy w ramach w ramach programu
Średnie miesięczne dochody brutto nie powinny przekroczyć 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym. W 2009r. i est to kwota 1276.00zł , czyli 120% wynosi 1531,20 zł.

FORMY POMOCY W RAMACH PROGRAMU:
Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu, może obejmować następujące koszty:
1) zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
2) uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy i kolonie)
3) związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament),
Uwaga! w ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego
4) kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
5) wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.
W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:
1) opłaty za naukę (czesne),
2) zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem zamieszkania)
3) dojazdów do szkoły.


Z-ca Wójta

/-/ Sławomir Czubacki
Geoportal
Serwis turystyczny
Swiss Contribution

Copyright © 2017 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa