Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Przedłużenie projektu "Persona reaktywacja"

Dnia 1 października 2009 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie podpisał aneks do umowy ramowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zatwierdzający wniosek o dofinansowanie projektu systemowego pt. „Persona reaktywacja” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Wartość projektu wynosi 35 000 zł, z czego dofinansowanie z dotacji rozwojowej stanowi 31 325 zł.
Celem projektu jest ułatwienie dostępu do aktywnych form integracji społecznej i zawodowej klientom pomocy społecznej gminy Ludwin.
W ramach projektu wsparciem zostaną objęte cztery osoby z terenu gminy Ludwin, korzystające z pomocy społecznej, w tym trzy osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej jako osoby bezrobotne i jedna osoba pracująca, ale zagrożona utratą pracy z powodu braku kwalifikacji zawodowych.
Beneficjenci projektu zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe w ramach następujących kursów: „Opieka nad osoba starszą i niepełnosprawną”, „Kadry i płace z obsługą sekretariatu”. Ponadto uczestnicy projektu biorą udział w warsztatach „Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy”, „Kluczowe kompetencje społeczne”, „Trening twórczości”.
Beneficjenci, oprócz w/w wsparcia otrzymają zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, wyżywienie i nocleg w trakcie szkolenia.

Koordynator Projektu
Wanda Podczas

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, DZIAŁANIE; 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI;
PODDZIAŁANIE 7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Galeria

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe