Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Persona reaktywacja 2010

2010-09-28 15:14:07

sss

Ludwin, dnia 12-05-2010r.


Dnia 12 maja 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie podpisał aneks do umowy ramowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zatwierdzający wniosek o dofinansowanie projektu systemowego pt. „Persona reaktywacja” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.
Wartość projektu w 2010 r. wynosi 77 904,24zł z czego dofinansowanie z dotacji rozwojowej stanowi 69 724,23 zł.
Celem ogólnym projektu jest ułatwienie dostępu do aktywnych form integracji społecznej i zawodowej klientom Ośrodka Pomocy Społecznej w Ludwinie.
Celami szczegółowymi są: rozwój form aktywnej integracji, zwiększenie lub zdobycie kwalifikacji zawodowych, zwiększenie motywacji do działania, podniesienie samooceny i wiary we własne siły oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy.
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych dziewięć osób (sześć kobiet i trzech mężczyzn)- mieszkańców gminy Ludwin, korzystających z pomocy społecznej, w tym siedem osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej jako osoby bezrobotne oraz dwie osoby pracujące w rolnictwie.
Beneficjenci projektu zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w warsztatach pt. „Kompetencje społeczne i doradztwo zawodowe”. Ponadto będą brać udział w wybranych przez siebie kursach i szkoleniach zawodowych. Każdy z uczestników projektu będzie uczestniczył w 2- godzinnych konsultacjach indywidualnych z psychologiem, 1-godzinnych konsultacjach indywidualnych z doradcą zawodowym i w 1-godzinnych konsultacjach indywidualnych ze specjalistą do spraw pomocy społecznej.
Beneficjenci, oprócz w/w wsparcia otrzymają zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Ludwinie będą wspierać grupę beneficjentów oraz motywować do podejmowania działań w celu poprawy swojej sytuacji na rynku pracy.
Powyższy projekt potrwa do grudnia 2010 r.

Wszystkim Beneficjentom projektu życzymy powodzenia!

Koordynator projektu
Wanda Podczas
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013
PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, DZIAŁANIE; 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI;
PODDZIAŁANIE 7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Galeria

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron