Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja

2011-06-15 11:50:42

Dnia 03 czerwca 2011 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie podpisał aneks nr POKL.07.01.01-06-147/08-04 do umowy ramowej nr POKL.07.01.01-06-147/08-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zatwierdzający wniosek o dofinansowanie projektu systemowego pt. „Persona reaktywacja” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.


Dnia 09 czerwca 2011 r. w pizzerii „Rondo” w Ludwinie odbyło się spotkanie informacyjno- promocyjne w ramach projektu systemowego pt. „Persona- reaktywacja” realizowanego na terenie gminy Ludwin w latach 2008-2013. Na spotkanie zostali zaproszeni wszyscy Beneficjenci biorący udział w projekcie w 2011 r., Wójt Gminy Ludwin Pan Andrzej Chabros, Skarbnik Gminy Ludwin Pani Irena Jaszcz, Przewodniczący Rady Gminy Ludwin Pan Wojciech Szymański, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Ludwinie i informatyk projektu. Koordynator projektu, Pani Wanda Podczas przedstawiła wszystkim uczestnikom spotkania regulamin projektu. Przybyłym gościom zostały przedstawione cele, zadania oraz działania, jakie będą podejmowane wobec uczestników projektu, omówiono również formy wsparcia dla uczestników oraz przewidywane rezultaty projektu. W czasie spotkania zapewniony był poczęstunek. Beneficjenci projektu otrzymali materiały promujące Unię Europejską, Europejski Fundusz Społeczny oraz projekt systemowy, m.in. notatniki, skoroszyty, teczki i długopisy.

Wartość projektu w 2011 r. wynosi 85 008,00 zł z czego dofinansowanie z dotacji rozwojowej stanowi 76 082,20 zł.
Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno- zawodowa 10 mieszkańców gminy Ludwin do końca 2011 r.
Celami szczegółowymi są: aktywizacja społeczno- zawodowa 10 mieszkańców z gminy Ludwin poprzez kontrakty socjalne do końca 2011 r., aktywizacja społeczno- zawodowa 10 mieszkańców z gminy Ludwin poprzez wsparcie finansowe do końca 2011 r., aktywizacja społeczno- zawodowa 10 mieszkańców z gminy Ludwin poprzez aktywną integrację do końca 2011 r.
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 10 mieszkańców gminy Ludwin (6 mężczyzn i 4 kobiety), w tym 1 osoba niepełnosprawna. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej, 1 osoba posiada gospodarstwo rolne.
W powyższej grupie 5 osób stanowi otoczenie Klientów pomocy społecznej, są to osoby nieaktywne zawodowo. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zamieszkiwanie na terenie gminy Ludwin.
Beneficjenci projektu, w zależności od potrzeb, będą mogli skorzystać z różnorodnych form wsparcia. W ramach aktywizacji przewiduje się: zorganizowanie i sfinansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych; autoprezentację; organizację i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno- zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego; skierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia; skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej dla rodzin lub osobistej indywidualnej terapii psychologicznej; skierowanie i finansowanie zajęć mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego wg zapotrzebowania beneficjentów; skierowanie i sfinansowanie zajęć podnoszących kompetencje o charakterze zawodowym i umiejętności zawodowych; doradztwo zawodowe.


Beneficjenci, oprócz w/w wsparcia otrzymają zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Ludwinie będą wspierać grupę beneficjentów oraz motywować do podejmowania działań w celu poprawy swojej sytuacji na rynku pracy.
Powyższy projekt potrwa do grudnia 2011 r.

Wszystkim Beneficjentom projektu życzymy powodzenia!

Koordynator projektu
Wanda Podczas


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013
PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, DZIAŁANIE; 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI;
PODDZIAŁANIE 7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www