Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja

Dnia 04 marca 2013 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie podpisał aneks nr POKL.07.01.01-06-147/08-08 do umowy ramowej nr POKL.07.01.01-06-147/08-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zatwierdzający wniosek o dofinansowanie projektu systemowego pt. „Persona reaktywacja” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Dnia 15 maja 2013 r. w pizzerii „Rondo” w Ludwinie odbyło się spotkanie informacyjno- promocyjne w ramach projektu systemowego pt. „Persona- reaktywacja” realizowanego na terenie gminy Ludwin w latach 2008-2013. Na spotkanie zostali zaproszeni wszyscy Beneficjenci biorący udział w projekcie w 2013 r., Wójt Gminy Ludwin Pan Andrzej Chabros, Skarbnik Gminy Ludwin Pani Irena Jaszcz, Przewodniczący Rady Gminy Ludwin Pan Wojciech Szymański, Sekretarz Gminy Ludwin Pan Szymon Czech, informatyk projektu Pan Artur Ogórek, przedstawiciele firm szkolących i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Ludwinie. Koordynator projektu, Pani Wanda Podczas przedstawiła cele, zadania oraz działania, jakie będą podejmowane wobec uczestników projektu, omówiła również przewidywane rezultaty projektu. W czasie spotkania zapewniony był poczęstunek.

Wartość projektu w 2013 r. wynosi ogółem 67 576,00 zł, w tym wkład własny Gminy Ludwin w formie zasiłków celowych dla Beneficjentów stanowi 7 095,48 zł.
Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno- zawodowa, edukacyjna
i zdrowotna 7 mieszkańców gminy Ludwin do końca 2013 r.
Celami szczegółowymi są: wzrost kompetencji i umiejętności społecznych u 7 Beneficjentów Ostatecznych gminy Ludwin do końca 2013 r., uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych dostosowanych do rynku pracy przez 7 BO gminy Ludwin do końca 2013 r., zwiększenie motywacji do działania i wzrost aktywności 7 BO gminy Ludwin do końca 2013 r.
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 7 mieszkańców gminy Ludwin,
w tym 6 kobiet i 1 mężczyzna, korzystających ze świadczeń OPS (są to głownie osoby nieaktywne zawodowo). Wśród w/w osób 2 Beneficjentów powraca do projektu po jego zakończeniu w ubiegłym roku (wsparcie zaplanowane dla tych osób, m.in. 1 staż, nie jest tożsame z rokiem ubiegłym). Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zamieszkiwanie na terenie gminy Ludwin.
Beneficjenci projektu, w zależności od potrzeb, będą mogli skorzystać z różnorodnych form wsparcia. W ramach aktywizacji przewiduje się realizację co najmniej 3 instrumentów aktywnej integracji zarówno w stosunku do BO nowo przystępujących do projektu jak też kontynuujących udział w projekcie:
a) instrumenty aktywizacji społecznej- organizowanie i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych (rozwiązywanie konfliktów, eliminowanie stresu, asertywność, elementy zarządzania czasem, trening gospodarczy); autoprezentacja (omówienie własnych postaw i zachowań, porady kosmetyczki/ wizażystki); organizację i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno- zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy;
b) instrumenty aktywizacji zdrowotnej- skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej, psychospołecznej dla rodzin lub indywidualna terapia psychologiczna;
c) instrumenty aktywizacji edukacyjnej- skierowanie i finansowanie zajęć mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego wg zapotrzebowania beneficjentów; skierowanie i sfinansowanie zajęć podnoszących kompetencje o charakterze zawodowym i umiejętności zawodowych;
d) instrumenty aktywizacji zawodowej- doradztwo zawodowe. W odniesieniu do grupy osób w wieku 15-30 lat projekt przewiduje realizację instrumentu w zakresie podjęcia stażu/praktyki zgodnie z zaplanowaną ścieżką rozwoju społeczno- zawodowego. Instrument ma zastosowanie jeżeli na etapie predyspozycji i potrzeb uczestnika projektu zostanie zdiagnozowana potrzeba zastosowania tego instrumentu.
Ponadto uczestnicy projektu będą skierowani na badania profilaktyczne lub badania specjalistyczne w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia. W/w narzędzia zostaną dobrane indywidualnie do możliwości i potrzeb BO, a każdy z nich skorzysta łącznie z co najmniej 3 instrumentów aktywnej integracji.
Beneficjenci, oprócz w/w wsparcia otrzymają zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Ludwinie będą wspierać grupę beneficjentów oraz motywować do podejmowania działań w celu poprawy swojej sytuacji na rynku pracy.
Powyższy projekt potrwa do grudnia 2013 r.

Wszystkim Beneficjentom projektu życzymy powodzenia!

Koordynator projektu
Wanda Podczas


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013
PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, DZIAŁANIE; 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI;
PODDZIAŁANIE 7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków