Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja dotycząca utrzymania rowów melioracyjnych

2014-03-06 08:06:41

Szanowni Państwo, apeluję i proszę wszystkich właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów i nieruchomości, na których usytuowane są urządzenia melioracji wodnych szczegółowych o wykonywanie obowiązku ich konserwacji bieżącym utrzymaniu w stanie umożliwiającym swobodny przepływ wód.

Obowiązek utrzymania we właściwym stanie urządzeń melioracji szczegółowych wynika wprost z art. 77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
- Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) i należy do zainteresowanych właścicieli i użytkowników gruntów, na których te urządzenia się znajdują.
Do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zalicza się rowy melioracyjne oraz rurociągi drenarskie. Na zakres robót związanych z utrzymaniem rowów i drenażu składa się głównie:
- wykaszanie roślinności ze skarp i dna rowu;
- wycinka drzew i krzewów ze skarp i dna rowów po uzyskaniu zgody wójta gminy;
- wybieranie namułu z dna rowów oraz usuwanie przetasowań;
- ochrona rowów przed pasącymi się zwierzętami;
- odmulanie studzienek drenarskich i ich naprawa;
- bieżąca naprawa wylotów drenarskich.
Ważnym jest, aby konserwacja urządzeń melioracyjnych dokonywana była na całej długości. Konserwacja rowu melioracyjnego położonego wyżej nie spowoduje spływu wód w sytuacji, gdy dolny odcinek nie będzie zapewniał właściwego utrzymania końcowych odcinków rowów.
Z budżetu gminy nie mogą być finansowane obowiązki spoczywające na właścicielach nieruchomości.
W sytuacji nie wywiązywania się z obowiązków określonych ustawą, decyzję zobowiązującą do wykonania konserwacji rowów wydaje Starostwo Powiatowe w Łęcznej.
Bytowanie bobrów na naszych terenach i ich działalność na rowach melioracyjnych stanowi już poważny problem dla rolników, którzy muszą się zmagać ze szkodami jakie wyrządzają bobry. Tamy bobrowe zatrzymują wodę w rowach powodując zalewanie gruntów. Jednak należy pamiętać, że kilka gałęzi czy pień drzewa to nie jest jeszcze tama i można je usunąć. Wszelkie rowy, na terenie gdzie występują bobry, należy stale udrażniać m.in. poprzez usuwanie wszelkiego „materiału budowlanego” ( poprzez wycinkę drzew i krzewów z rowów i terenów przyległych. Brak materiału budowlanego uniemożliwi budowanie tam. Jeżeli jednak powstanie już tama bobrowa należy zwrócić się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie ul. Bazylianówka 46 o zgodę na jej rozbiórkę.
W przypadku wystąpienia szkód bobrowych (zalane łąki, zniszczone drzewa itp.) można wystąpić do ww. instytucji o wypłacenie odszkodowania.

Wójt
Andrzej Chabros

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2021 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe