Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Gminy powiatu » Gmina Ludwin » Zamówienia Publiczne » Pytania i wyjaśnienia ...

Pytania i wyjaśnienia – Znak sprawy: 271.9.2016

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w kwocie 1.564.242,74 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów". Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zamieszczone w Biuletynie Zmówień Publicznych w dniu 19.09.2016 r. pod numerem: 310428-2016.

Ludwin, dn. 23.09.2016 r.

Wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

W związku z pytaniami do SIWZ pn. „Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w kwocie 1.564.242,74 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów ", Gmina Ludwin działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania:
1) Czy Gmina zakłada spłatę odsetek od udzielonego kredytu w roku bieżącym zgodnie z art. 92 Ustawy o Finansach Publicznych?
2) Prosimy o przedstawienie informacji o stanie i wartości mienia komunalnego.
3) Prosimy o podanie wysokości obowiązującego oprocentowania od posiadanych kredytów i pożyczek.

Odpowiedzi:
Ad.1
W części III ust.7 otrzymuje brzmienie:
„Spłata odsetek w okresie od 30.10.2016 r. do 30 października 2023 r. będzie odbywać się zgodnie ze specyfikacją do dnia 30 każdego miesiąca rozpoczynającego następny kwartał 30.01, 30.04, 30.07, 30.10”.
W uzupełnieniu odpowiedzi do pytania 1 Gmina Ludwin załącza poprawiony
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy Wykonawcy.
Ad.2
1) Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 r.
(Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 180/2016 Wójta Gminy Ludwin z dnia 30 marca 2016 r.) zamieszczona na stronie bip w zakładce „Wójt Gminy Ludwin”, dalej „Zarządzenia i inne akty wewnętrzne”.
2) Wartość mienia komunalnego na 31.12.2015 r. w układzie bilansu w wartości inwentarzowej bez uwzględnienia umorzeń, przesłana w załączniku.
Ad.3
Informacja o wysokości obowiązującego oprocentowania od posiadanych kredytów i pożyczek przesłana w załączniku.

W związku z odpowiedziami na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

Pliki

Geoportal
Serwis turystyczny
Swiss Contribution

Copyright © 2017 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych