Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Gminy powiatu » Gmina Ludwin » Zamówienia Publiczne » Informacja z otwarcia ...

Informacja z otwarcia ofert - Za.271.11.2016

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Ludwin informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin w roku 2017

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć:
netto – 305 556,00 zł (słownie: trzysta pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć zł).
2. Oferty w terminie złożyli następujący Wykonawcy:
1) Usługi Transportowe Gabriel Gorzel, Kazimierzówka 97, 21-040 Świdnik, cena oferty brutto: 259 200,00 zł, termin wykonania: 31 grudnia 2017 r., termin płatności: 30 dni.
2) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o., 21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 54, cena oferty brutto: 376 245,00 zł, termin wykonania: 31 grudnia 2017 r., termin płatności: 30 dni.
3) Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EKO-TRANS Cezary Kubacki, Wielkie 90, 21-143 Abramów, cena oferty brutto: 371 999,95 zł, termin wykonania: 31 grudnia 2017 r., termin płatności: 30 dni.
4) Transport Drogowy i Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Artur Cios, 21-020 Milejów, ul. Bukowa 12, cena oferty brutto: 281 880,00 zł, termin wykonania: 31 grudnia 2017 r., termin płatności: 30 dni.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Podpisał:
Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros
Geoportal
Serwis turystyczny
Swiss Contribution

Copyright © 2017 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych