Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Gminy powiatu » Gmina Ludwin » Zamówienia Publiczne » Informacja z otwarcia ...

Informacja z otwarcia ofert - Za.271.01.2017

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Ludwin informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Dostawa 400 ton kruszywa dolomitowego 0-31,5 do przeprowadzenia robót naprawczo-konserwacyjnych dróg gminnych na terenie Gminy Ludwin w 2017 roku.

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć:
netto – 26.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych).
2. Oferty w terminie złożyli następujący Wykonawcy:
1) Przedsiębiorstwo Sprzętowo Transportowo Handlowe Trans-Syp Dariusz Omilianowicz, 21-100 Puławy, ul. Składowa 10, cena oferty brutto: 24.206,40 zł, termin wykonania: 90 dni od dnia podpisania umowy, termin płatności: 30 dni.
2) Usługi Transportowe Marek Wójcik, Stary Radzic 54, 21-075 Ludwin, cena oferty brutto: 23.862,00 zł, termin wykonania: 90 dni od dnia podpisania umowy, termin płatności: 30 dni.
3) Usługi Transportowo-Handlowe Mariusz Zabłotny, Dratów 98, 21-075 Ludwin, cena oferty brutto: 25.584,00 zł, termin wykonania: 90 dni od dnia podpisania umowy, termin płatności: 30 dni.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Podpisał:
Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros
Geoportal
Serwis turystyczny
Swiss Contribution

Copyright © 2017 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa