Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Gminy powiatu » Gmina Ludwin » Zamówienia Publiczne » Informacja z otwarcia ...

Informacja z otwarcia ofert - Za.271.02.2017

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Ludwin informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Dostawa materiałów oraz świadczenie usług ciągnikiem ze skrapiarką podczas przeprowadzenia robót naprawczo-konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Ludwin w 2017 roku.

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć:
1) Zadanie 1: 62.400,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych),
2) Zadanie 2: 23.600,00 zł netto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych),
3) Zadanie 3: 54.200,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych).
2. Oferty w terminie złożyli następujący Wykonawcy:
1) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Tola Robert Nowicki, Zezulin Niższy 51, 21-075 Ludwin, Zadanie 2 – cena oferty brutto: 28.339,20 zł, termin wykonania: 150 dni od dnia podpisania umowy, termin płatności: 30 dni.
2) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów, Zadanie 1 – cena oferty brutto: 70.670,88 zł, termin wykonania: 150 dni od dnia podpisania umowy, termin płatności: 30 dni.
3) Usługi Transportowe Marek Wójcik, Stary Radzic 54, 21-075 Ludwin, Zadanie 3 – cena oferty brutto: 60.147,00 zł, termin wykonania: 150 dni od dnia podpisania umowy, termin płatności: 30 dni.
4) „Parko” s.j. Zbigniew Redzik, Adam Grzywa, Joanna Moniak, ul. Przemysłowa 10, 21-010 Łęczna, Zadanie 3 – cena oferty brutto: 69.864,00 zł, termin wykonania: 150 dni od dnia podpisania umowy, termin płatności: 30 dni.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Podpisał:
Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros
Geoportal
Serwis turystyczny
Swiss Contribution

Copyright © 2017 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron