Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Gminy powiatu » Gmina Ludwin » Zamówienia Publiczne » Zawiadomienie o wyborze ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZA.271.04.2017

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług w zakresie transportu osobowego dzieci, przewóz dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz szkół wraz z zapewnieniem opieki od 01.09.2017 do 30.06.2018”.

1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

N.Z.O.Z.B.D.M. UNI-MED s.j. 21-010 Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 30;
Oferta otrzymała łącznie na:
zad. 1 – 100,00 pkt.
Kryterium cena wykonania zamówienia: 32.300,00 zł, liczba punktów: 60,00.
Kryterium termin płatności faktur: 30 dni, liczba punktów: 40,00.
zad. 2 – 100,00 pkt.
Kryterium cena wykonania zamówienia: 50.350,00 zł, liczba punktów: 60,00.
Kryterium termin płatności faktur: 30 dni, liczba punktów: 40,00.


Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania SIWZ, najkorzystniejsza oferta złożona
w postępowaniu.

W postępowaniu udział brali niżej wymienieni Wykonawcy, którzy złożyli ważne oferty i otrzymali następującą liczbę punktów:
1) Usługi Transportowe Piotr Szymaniak, 20-153 Lublin, ul. Strzeszewskiego 17/65;
Oferta otrzymała łącznie na zad. 1 – 83,81 pkt.
Kryterium cena wykonania zamówienia: 44.232,91 zł, liczba punktów: 43,81.
Kryterium termin płatności faktur: 30 dni, liczba punktów: 40,00.
2) N.Z.O.Z.B.D.M. UNI-MED s.j. 21-010 Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 30;
Oferta otrzymała łącznie na:
zad. 1 – 100,00 pkt.
Kryterium cena wykonania zamówienia: 32.300,00 zł, liczba punktów: 60,00.
Kryterium termin płatności faktur: 30 dni, liczba punktów: 40,00.
zad. 2 – 100,00 pkt.
Kryterium cena wykonania zamówienia: 50.350,00 zł, liczba punktów: 60,00.
Kryterium termin płatności faktur: 30 dni, liczba punktów: 40,00.
3) Taxi Osobowe Przewóz Osób Hołowiński Eugeniusz, 21-010 Łęczna, ul. Sportowa 13;
Oferta otrzymała łącznie na:
zad. 1 – 92,61 pkt.
Kryterium cena wykonania zamówienia: 36.837,50 zł, liczba punktów: 52,61.
Kryterium termin płatności faktur: 30 dni, liczba punktów: 40,00.
zad. 2 – 98,11 pkt.
Kryterium cena wykonania zamówienia: 51.985,37 zł, liczba punktów: 58,11.
Kryterium termin płatności faktur: 30 dni, liczba punktów: 40,00.
Oferta otrzymała łącznie na zad. 1 – 64 pkt.
4) 19626 Damel TAXI s.c. K. Statkiewicz, T. Szczykutowicz, 21-147 Lublin, ul. Związkowa 10 p. 27;
Oferta otrzymała łącznie na zad. 1 – 79,91 pkt.
Kryterium cena wykonania zamówienia: 48.557,88 zł, liczba punktów: 39,91.
Kryterium termin płatności faktur: 30 dni, liczba punktów: 40,00.

2. Wykluczenie Wykonawcy
Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 2 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu został wykluczony Wykonawca:
Usługi Transportowe Gabriel Gorzel, 21-040 Świdnik, Kazimierzówka 97.

Uzasadnienie:
Podstawą prawną wykluczenia wykonawcy jest art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp który mówi „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia”.
Zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentu - oświadczenia, o którym stanowi art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawca nie złożył ww. dokumentu w wyznaczonym terminie. Tym samym wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania, poprzez nieprzedłożenie wymaganego przez zamawiającego, a niezbędnego do przeprowadzenia postępowania (oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania), oświadczenia lub dokumentu. Brak uzupełnienia skutkuje wykluczeniem ww. Wykonawcy z postępowania

3. Informacja o odrzuceniu oferty.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, odrzucono ofertę Wykonawcy:
Usługi Transportowe Gabriel Gorzel, 21-040 Świdnik, Kazimierzówka 97;

Uzasadnienie:
Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”.

4. Działając na podstawie art. 94 ust 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą może nastąpić niezwłocznie po dopełnieniu wszelkich formalności, po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pliki

Geoportal
Serwis turystyczny
Swiss Contribution

Copyright © 2017 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa