Życzenia Świąteczne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Gminy powiatu » Gmina Ludwin » Zamówienia Publiczne » Informacja z otwarcia ...

Informacja z otwarcia ofert - Za.271.07.2017

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) Gmina Ludwin informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin w roku 2018”

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć:
brutto – 282.000,0 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych).
2. Oferty w terminie złożyli następujący Wykonawcy:
1) Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EKO-TRANS Cezary Kubacki, Wielkie 90, 21-143 Abramów; cena oferty brutto: 213.840,00 zł, termin wykonania: od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r., termin płatności: 30 dni.
2) Usługi Transportowe Gabriel Gorzel, Kazimierzówka 97, 21-040 Świdnik; cena oferty brutto: 347.328,00,00 zł, termin wykonania: od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r., termin płatności: 30 dni.
3) Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o.o., ul. Szkolna 17, 22-234 Urszulin; cena oferty brutto: 149.040,00 zł, termin wykonania: od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r., termin płatności: 30 dni.
4) Firma Handlowo-Usługowa „DANKOR” Katarzyna Korpysz, ul. Przechodnia 15, 22-200 Włodawa; cena oferty brutto: 360.000,00 zł, od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r., termin płatności: 30 dni.
5) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o., ul. Krasnystawska 54, 21-010 Łęczna; cena oferty brutto: 392.146,40 zł, od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r., termin płatności: 30 dni.
6) Transport Drogowy Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Artur Cios, ul. Bukowa 12, 21-020 Milejów; cena oferty brutto: 346.320,00 zł; od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r., termin płatności: 30 dni.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Podpisał:
Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

Ludwin, dn. 04.12.2017 r.
Geoportal
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www