Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Gminy powiatu » Gmina Ludwin » Zamówienia Publiczne » Informacja z otwarcia ...

Informacja z otwarcia ofert - Za.271.04.2018

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Ludwin informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 105137L, od km 0+000,00 do km 0+392,92 na dz. 723, jedn. ew. 061002_2 Ludwin, obr. 20 – Zezulin Niższy oraz włączenia do drogi powiatowej nr 2004L na dz. 404, jedn. 061006_2 – Spiczyn, obr. 0012 Ziółków; dz. 416, jedn. 061002_2 Ludwin, obr. 0020 – Zezulin Niższy

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć: 63.150,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych),
1. Oferty w terminie złożyli następujący Wykonawcy:
1) Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, cena oferty brutto: 197.553,17 zł, termin wykonania: do 20.08.2018 roku, termin gwarancji: 60 miesięcy.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Podpisał:
Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

Ludwin, dn. 27.06.2018 r.
Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron