Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » Zarządzenie nr 38/2009 ...

Zarządzenie nr 38/2009 Starosty Łęczyńskiego z dnia 05.06.2009 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Jawidzu, gm. Spiczyn.


Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7, art. 37 ust.1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r. nr 261,
poz. 2603, z późn. zm.),§ 3, §6 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), po uzyskaniu zgody Wojewody Lubelskiego z dnia 24 lutego 2009r. , zarządzam, co następuje:


§ 1
Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 3-Jawidz , jednostce ewidencyjnej Spiczyn oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 1376 , o pow. 0,2700 ha, dla której w X Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lublinie prowadzona jest Księga wieczysta
nr LU1I/00288743/0 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe